โครงร่างการวิจัย 

***********************

 

 

1.  ชื่อเรื่อง            การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1

2.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

โลกในปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น   ทุกประเทศ ต้องเผชิญกับความท้าทายจากกระแสของการเปลี่ยนแปลง สิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันก็คือ ความรู้ที่เกิดจากสติปัญญาและความสามารถของคนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และการศึกษา  ด้วยเหตุนี้  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ก่อให้เกิดพลังอำนาจของชาติในการพัฒนาประเทศเพื่อให้สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมโลกได้  (รุ่ง  แก้วแดง, 2540)   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาของประเทศที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 สาระสำคัญคือ มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้มีเอกภาพในเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนร่วมจัดการศึกษา  และให้มีอิสระในการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลจากรัฐในด้านงานวิชาการ  จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดหลักสูตรแกนกลาง  รวมทั้งให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของชุมชนและสังคม  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและให้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (สุรัฐ  ศิลปะอนันต์, 2545 :10-11) แนวทางการใช้หลักสูตรตามคู่มือหลักสูตรประถมศึกษา  ผู้ปกครองเป็นบุคคลหนึ่งที่สามารถช่วยให้หลักสูตรประสบผลสำเร็จโดยให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ทั้งต่อนักเรียนและโรงเรียนตลอดจนแสดงความสนใจเอาใจใส่ต่อการเรียนและผลการเรียนของเด็ก ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาด้านการเรียนการสอนและด้านต่างๆ  ของผู้เรียน ซึ่งการปฏิรูปการเรียนรู้จึงเป็นการดำเนินงานร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กเพื่อให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ การจัดการศึกษาในอดีตเป็นหน้าที่ของครอบครัว พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก ที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาให้ลูกหลานมีความรู้ขั้นพื้นฐาน อ่านออก เขียนได้ และกล่อมเกลาคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดการประพฤติปฏิบัติของบุคคลในครองครัวเป็นแบบอย่าง ในด้านอาชีพก็ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง จึงอาจกล่าวได้ว่า ครอบครัวรับผิดชอบการศึกษาตลอดชีวิต (รุ่ง แก้วแดง,2542, หน้า 166) และได้มีการพัฒนาการศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งจากการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานี้ทำให้ประชาชนตระหนักว่า โรงเรียนเป็นสมบัติของประชาชน เกิดความรัก ความหวงแหนโรงเรียนของพวกเขา นอกจากความร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนาโรงเรียนแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนเป็นไปอย่างใกล้ชิด ครูได้ช่วยเหลือชาวบ้านในทุกเรื่องทำให้ครูเป็นที่ยกย่องของชาวบ้านอย่างแท้จริง เมื่อเกิดปัญหาด้านการเรียนของเด็ก ทั้งครูและผู้ปกครองได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

จากแนวคิดที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผน แนวทางในการที่จะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลในการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพ และประสิทธิภาพในทางการศึกษามากขึ้น อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน

3.  ความมุ่งหมายของการวิจัย

                1.   เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1

             2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา            

4.  คำถามในการวิจัย

                1.  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 อยู่ในระดับใด

                2.การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกันหรือไม่

5.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

                5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.2 โครงสร้างการบริหารจัดการของการจัดการศึกษา

5.3 แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม

5.4 ผู้ปกครองกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

5.6 การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

5.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง      

                                5.7.1 งานวิจัยในประเทศ

                                5.7.2 งานวิจัยต่างประเทศ

 

 

6.  สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย

                สมมติฐานในการวิจัย

1.   การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง

             2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา มีความแตกต่างกัน

 

                กรอบแนวคิดในการวิจัย

                การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

วัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1   ดังแสดงในภาพที่ 1

 

          ตัวแปรตัน                                                                                               ตัวแปรตาม

สถานภาพ

  1. เพศ

1.1              ชาย

1.2             หญิง

  1. อายุ

     2.1      ต่ำกว่า 25 ปี

      2.2       25 – 40 ปี

      2.3      41  ปีขึ้นไป

  1. ระดับการศึกษา

   3.1    ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น

     3.2    มัธยมศึกษาตอนปลาย

    3.3     ปริญญาตรีขึ้นไป

 

  

     3.3

 

 

 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

  1.  ด้านวิชาการ
  2.  ด้านการวัดผลประเมินผล
  3.  ด้านงบประมาณ
  4.  ด้านความสัมพันธ์ชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ขอบเขตของการวิจัย

1. เนื้อหา การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 ใน 4 ด้าน ด้านวิชาการ ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านกิจการนักเรียน ด้านบริหารงานทั่วไป

               2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1                 

2.1  ประชากร  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดหนองพะวา  อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2554

                2.2  กลุ่มตัวอย่าง  ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จากประชากรผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1โดยใช้เกณฑ์กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างจากตารางประมาณกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ---------------------- คน

                3.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

                                3.1  ตัวแปรต้นได้แก่  สถานภาพของครูผู้สอนที่จำแนกได้ดังนี้

                            &nb