โครงร่างการวิจัย 

***********************

 

 

1.  ชื่อเรื่อง            การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1

2.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

โลกในปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น   ทุกประเทศ ต้องเผชิญกับความท้าทายจากกระแสของการเปลี่ยนแปลง สิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันก็คือ ความรู้ที่เกิดจากสติปัญญาและความสามารถของคนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และการศึกษา  ด้วยเหตุนี้  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ก่อให้เกิดพลังอำนาจของชาติในการพัฒนาประเทศเพื่อให้สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมโลกได้  (รุ่ง  แก้วแดง, 2540)   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาของประเทศที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 สาระสำคัญคือ มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้มีเอกภาพในเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนร่วมจัดการศึกษา  และให้มีอิสระในการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลจากรัฐในด้านงานวิชาการ  จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดหลักสูตรแกนกลาง  รวมทั้งให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของชุมชนและสังคม  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและให้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (สุรัฐ  ศิลปะอนันต์, 2545 :10-11) แนวทางการใช้หลักสูตรตามคู่มือหลักสูตรประถมศึกษา  ผู้ปกครองเป็นบุคคลหนึ่งที่สามารถช่วยให้หลักสูตรประสบผลสำเร็จโดยให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ทั้งต่อนักเรียนและโรงเรียนตลอดจนแสดงความสนใจเอาใจใส่ต่อการเรียนและผลการเรียนของเด็ก ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาด้านการเรียนการสอนและด้านต่างๆ  ของผู้เรียน ซึ่งการปฏิรูปการเรียนรู้จึงเป็นการดำเนินงานร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กเพื่อให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ การจัดการศึกษาในอดีตเป็นหน้าที่ของครอบครัว พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก ที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาให้ลูกหลานมีความรู้ขั้นพื้นฐาน อ่านออก เขียนได้ และกล่อมเกลาคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดการประพฤติปฏิบัติของบุคคลในครองครัวเป็นแบบอย่าง ในด้านอาชีพก็ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง จึงอาจกล่าวได้ว่า ครอบครัวรับผิดชอบการศึกษาตลอดชีวิต (รุ่ง แก้วแดง,2542, หน้า 166) และได้มีการพัฒนาการศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งจากการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานี้ทำให้ประชาชนตระหนักว่า โรงเรียนเป็นสมบัติของประชาชน เกิดความรัก ความหวงแหนโรงเรียนของพวกเขา นอกจากความร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนาโรงเรียนแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนเป็นไปอย่างใกล้ชิด ครูได้ช่วยเหลือชาวบ้านในทุกเรื่องทำให้ครูเป็นที่ยกย่องของชาวบ้านอย่างแท้จริง เมื่อเกิดปัญหาด้านการเรียนของเด็ก ทั้งครูและผู้ปกครองได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

จากแนวคิดที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผน แนวทางในการที่จะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลในการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพ และประสิทธิภาพในทางการศึกษามากขึ้น อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน

3.  ความมุ่งหมายของการวิจัย

                1.   เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1

             2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา            

4.  คำถามในการวิจัย

                1.  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 อยู่ในระดับใด

                2.การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกันหรือไม่

5.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

                5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.2 โครงสร้างการบริหารจัดการของการจัดการศึกษา

5.3 แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม

5.4 ผู้ปกครองกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

5.6 การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

5.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง      

                                5.7.1 งานวิจัยในประเทศ

                                5.7.2 งานวิจัยต่างประเทศ

 

 

6.  สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย

                สมมติฐานในการวิจัย

1.   การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง

             2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา มีความแตกต่างกัน

 

                กรอบแนวคิดในการวิจัย

                การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

วัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1   ดังแสดงในภาพที่ 1

 

          ตัวแปรตัน                                                                                               ตัวแปรตาม

สถานภาพ

  1. เพศ

1.1              ชาย

1.2             หญิง

  1. อายุ

     2.1      ต่ำกว่า 25 ปี

      2.2       25 – 40 ปี

      2.3      41  ปีขึ้นไป

  1. ระดับการศึกษา

   3.1    ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น

     3.2    มัธยมศึกษาตอนปลาย

    3.3     ปริญญาตรีขึ้นไป

 

  

     3.3

 

 

 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

  1.  ด้านวิชาการ
  2.  ด้านการวัดผลประเมินผล
  3.  ด้านงบประมาณ
  4.  ด้านความสัมพันธ์ชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ขอบเขตของการวิจัย

1. เนื้อหา การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 ใน 4 ด้าน ด้านวิชาการ ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านกิจการนักเรียน ด้านบริหารงานทั่วไป

               2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1                 

2.1  ประชากร  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดหนองพะวา  อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2554

                2.2  กลุ่มตัวอย่าง  ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จากประชากรผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1โดยใช้เกณฑ์กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างจากตารางประมาณกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ---------------------- คน

                3.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

                                3.1  ตัวแปรต้นได้แก่  สถานภาพของครูผู้สอนที่จำแนกได้ดังนี้

                                                3.1.1  เพศ จำแนกเป็น

                                                                3.1.1.1 ชาย

                                                                3.1.1.2  หญิง

                                                3.1.2  อายุ

                                                                3.1.2.1   ต่ำกว่า 25 ปี

                                                                3.1.2.2   25-40 ปี

                                                                3.1.2.3   41 ปี ขึ้นไป

                                                3.1.3 ระดับการศึกษา

                                                                3.1.3.1  ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น

                                                                3.1.3.2  มัธยมศึกษาตอนปลาย

                                                                3.1.3.3  ปริญญาตรีขึ้นไป

                                3.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 จำแนกเป็น 4 ด้าน

                                                3.2.1  ด้านวิชาการ

                                                3.2.2  ด้านการวัดผลประเมินผล

                                                3.2.3  ด้านงบประมาณ

                                                3.2.4  ด้านความสัมพันธ์ชุมชน

 

8.  คำนิยามเชิงปฏิบัติการ

                1.ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองดูแล (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546 : 739)

นักเรียน ที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดหนองพะวา

ปีการศึกษา 2554 ในสัดส่วนผู้ปกครอง1คนต่อนักเรียน 1 คน

2.บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา หมายถึง ลักษณะของการ

กระทำที่ผู้ปกครองนักเรียน ได้มีส่วนเข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน

เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้

เหมาะสมกับวัย ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน โดยจำแนกบทบาทการมี

ส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1) ด้านวิชาการ หมายถึง ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการและหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน โดยหลักสูตรสถานศึกษา มีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม

2) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หมายถึง ผู้ปกครองได้เข้ามีส่วนร่วมในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การมีส่วนร่วมและช่วยเหลือในกิจกรรมการเรียนการสอนของ

ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การส่งเสริมการใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน การ

ฝึกอบรมและพัฒนาผู้เรียนที่บ้าน และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้กับนักเรียน

3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน หมายถึง ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสม เช่น การมีส่วนร่วม

ในการจัดสภาพบรรยากาศในโรงเรียน อาคารสถานที่ต่างๆ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สนามกีฬา

สนามเด็กเล่น ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กและบุคลากรในโรงเรียน

4) ด้านการจัดบริการนักเรียน หมายถึง ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและ

สนับสนุนในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน ได้แก่ การจัดหาทุนการศึกษาให้กับ

นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การบริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้ำดื่ม อาหารกลางวัน

ห้องส้วม ถังขยะ ห้องพยาบาล ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

5) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองเข้ามามี

ส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจการดำเนินงานกิจกรรม

ต่างๆ ของโรงเรียน และเข้ามาร่วมทำกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ในโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันเด็ก กีฬาสี

วันสำคัญทางศาสนา วันปีใหม่ นิทรรศการวิชาการ เป็นต้น

สถานภาพของผู้ปกครอง หมายถึง ข้อมูลส่วนตัวของผู้ปกครอง ได้แก่ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษาและรายได้ของผู้ปกครอง

1) เพศ หมายถึง ผู้ปกครองที่มีเพศชายและเพศหญิง

2) อายุ หมายถึง ช่วงอายุของผู้ปกครองตั้งแต่ ต่ำกว่า 25 ปี, 25-30 ปี, 31-35 ปี และ

มากกว่า 40 ปี

3) ระดับการศึกษา หมายถึง การจบการศึกษาของผู้ปกครองซึ่งแบ่งเป็นการจบ

การศึกษาระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, ปวส.หรือเทียบเท่า ปริญญาตรีขึ้นไป

 

9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1. ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ได้รับรู้และเข้าใจความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ปกครอง

                2. นำผลของการวิจัย เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย วางแผน แนวทางในการจัด

กิจกรรมการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อให้การดำเนินงานของ

โรงเรียนมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา

 

10.  ระเบียบวิธีการวิจัย

                1.  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบสำรวจ  เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  ลักษณะของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง   เขต 1 ปีการศึกษา 2554     แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

                ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ปกครอง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ

               

 

งานวิจัยในประเทศ

สิริพร สุมนดิษย์ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า 1) ด้านวิชาการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเสริมสร้างให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการตรวจดูแบบฝึกหัด และงานนักเรียนว่าได้รับตรวจสอบจากผู้สอนครบถ้วนและถูกต้อง การติดตามผลการเรียนและแสดงความคิดเห็นในสมุดรายงานประจำตัวเป็นอันดับสอง และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีส่วนร่วมเป็นอันดับสุดท้าย 2) ด้านการพัฒนาผู้เรียนโดยมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการสนับสนุนให้นักเรียนมาโรงเรียนทุกวันและเป็นคนตรงต่อเวลาเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักสามัคคี ประหยัด อดออม และส่งเสริมให้นักเรียนทำการบ้านและส่งงานทุกชิ้นตามกำหนด ให้ความสนใจติดต่อพบปะครูเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นอันดับสุดท้าย 3) ด้านร่วมลงทุนหรือจูงใจให้ผู้อื่นร่วมลงทุน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อจัดหาทุนจากแหล่งทุน และร่วมประชาสัมพันธ์เพื่อชักชวนให้ร่วมทุนหรือการพัฒนาโรงเรียน บริจาคทรัพย์ในการพัฒนาโรงเรียน และการบริจาควัสดุสิ่งของให้แก่โรงเรียนเป็นอันดับสุดท้า

ปรีชา ปุลวัน. (2549)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2548.ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระดับมาก 4 ด้าน คือประเภทการเป็นผู้ปกครอง ประเภทการติดต่อสื่อสาร ประเภทการจัดการเรียนรู้ที่บ้าน และประเภทการอาสาสมัครพัฒนาโรงเรียน ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ประเภทการร่วมตัดสินใจในภาระงานของโรงเรียน และเมื่อเปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน จะมีความต้องการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน ในการจัดการศึกษา (พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 5 ประเภท ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา แตกต่างกัน

 

บุญเพ็ง กุละนาม (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผนการจัดการศึกษาและด้านการจัดการหลักสูตร อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการจัด

การเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกตามเพศ รายได้ อาชีพ และวุฒิการศึกษาพบว่า เพศ

ชายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 รายได้โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งด้านการจัดการศึกษาและด้านการเรียนการสอน มี

ความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านหลักสูตรไม่แตกต่างกัน ในด้านอาชีพและวุฒิการศึกษาที่

แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง

บุญณภัทร์ เดือนกลาง (2552)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิผลการวิจัย พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวม ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบำรุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรม และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับ ปานกลาง เช่นเดียวกัน ส่วนด้านบริหารจัดการผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระดับน้อย  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ปกครองที่มี อายุ สถานภาพการสมรส และอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ขณะที่ผู้ปกครองที่มี เพศ ระดับการศึกษาและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในตำบลลาดใหญ่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

 

งานวิจัยต่างประเทศ

บริทติงแฮม (Brittingham, 1998) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องลักษณะของ การมีส่วนร่วมของ

โรงเรียนครอบครัวและชุมชนที่ประสบความสำเร็จพบว่า ผู้ปกครอง มีความสำคัญต่อการจัดการ

ศึกษาที่จะทำให้ห้องเรียนมีคุณภาพและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ครูจะต้องประชาสัมพันธ์ให้

ผู้ปกครองเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนว่าจะสอนอะไร สอนอย่างไร และผู้ปกครองจะเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างไร ซึ่งสิ่งที่ผู้ปกครองและชุมชนต้องตระหนักคือ การเข้ามามีส่วน

ร่วมในการส่งเสริมด้านสังคม อารมณ์ และความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของเด็ก

ทาแมน (Thaman, 1998) ศึกษาเรื่องการรับรู้ของพ่อแม่ของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการศึกษาของพ่อแม่ที่ช่วยพัฒนาการศึกษาของบุตร

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่เลือกกิจกรรมที่คิดว่าสามารถมีส่วนร่วมกับลูกได้ เช่น การ

เป็นคณะกรรมการ หรือกลุ่มต่างๆ ในโรงเรียน ผู้ปกครองชอบที่จะให้ความช่วยเหลือลูกในด้าน

วิชาการ หากกิจกรรมนั้นๆ สามารถทำร่วมกันกับลูกโดยตรงที่บ้านได้ ผู้ปกครองเชื่อว่าโปรแกรม

การศึกษาควรขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้ปกครอง มุ่งที่การเรียนรู้ของลูก การเพิ่มทักษะในการ

ทำงานร่วมกับลูก และการให้ผู้ปกครองและลูกทำงานร่วมกัน การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมจะสร้าง

ความชื่นชมยินดีอันส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

ทาวเซน (Townsend, 1999) ศึกษาเรื่ององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการมี

ส่วนร่วมของพ่อแม่ในโปรแกรมการมีส่วนร่วมของพ่อแม่และการประสบความสำเร็จของลูกใน

ระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองบางคนเห็นด้วยกับการมีส่วนร่วมในโรงเรียนซึ่งจะ

เป็นการช่วยให้ลูกมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้น นั่นคือ เด็กที่พ่อแม่ไม่มีส่วนร่วมในโรงเรียนจะมี

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ำกว่าเด็กที่พ่อแม่เข้ามามีส่วนร่วม

                T.G. Kotze’ , P.J. du Plessis (2003) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียน

การสอนของนักศึกษานั้น ตัวนักศึกษาเองก็เปรียบดังผู้ร่วมผลิตด้านการศึกษา ในขณะเดียวกัน

นักศึกษาก็สามารถเข้าใจถึงระดับความพอใจ คุณภาพและคุณค่าทางความคิดได้ด้วยตนเอง

นักศึกษาจะทำอย่างไรเพื่อจะทำให้หน้าที่ร่วมผลิตด้านการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จาก

ผลงานวิจัยด้านการตลาดที่ยอมรับกันมาอย่างยาวนาน ส่วนสำคัญของการมีส่วนร่วมของการมี

บทบาทบริการลูกค้าและมีข้อมูลและบทสรุปจากการแลกเปลี่ยนความคิดของลูกค้าและการมี

ส่วนร่วมของการจัดการบริการ นำเสนอแบบจำลองใหม่ของแบบทดสอบการแลกเปลี่ยนความคิด

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

louis vuitton factory outlet online store ???????? ????????????????????????????????????????? | thitimawichiansano

#1 By louis vuitton outlet (91.207.8.110) on 2013-08-28 15:48

gucci``֥쥹åȕrӋ
<a href="http://www.blackest-watchelaboratejp.com/" >Х󥰥 rӋ</a>

#2 By Х󥰥 rӋ (69.197.189.6) on 2013-08-29 07:09

fbdxsovvzw http://www.gyx7588s46p207d0c2oze2sa1hz361oms.org/
ufbdxsovvzw
<a href="http://www.gyx7588s46p207d0c2oze2sa1hz361oms.org/">afbdxsovvzw</a>

#3 By fbdxsovvzw (117.204.65.66) on 2013-08-29 07:12

ʩ` ϩ`եѥ

#4 By եå (69.197.189.6) on 2013-08-30 08:05

<a href="http://www.IQ07dnL8VR5wd746epE03l.com/" title="HDxsyZnT">HDxsyZnT</a>
HDxsyZnT http://www.IQ07dnL8VR5wd746epE03l.com/
HDxsyZnT

#5 By HDxsyZnT (220.132.121.135) on 2013-08-30 09:20

are louis vuitton outlet store online for real ???????? ????????????????????????????????????????? | thitimawichiansano

#6 By authentic hermes outlet (91.207.8.110) on 2013-08-30 15:52

ܥǥ`ܩ` ϩ`եѥ

#7 By եå ͨ؜ ǥ` (69.197.189.6) on 2013-08-31 08:10

wholesale louis vuitton luggage set ???????? ????????????????????????????????????????? | thitimawichiansano

#8 By louis vuitton factory outlet (91.207.8.110) on 2013-09-01 00:07

men louis vuitton outlet ???????? ????????????????????????????????????????? | thitimawichiansano

#9 By hermes outlet store review (91.207.8.110) on 2013-09-01 12:15

how to tell authentic louis vuitton %title%
louis vuitton outlet las vegas location http://www.mikehaun.com/damier-azur-bags-c-1_89.html

#10 By louis vuitton outlet las vegas location (91.207.8.110) on 2013-09-03 01:03

wholesale louis vuitton backpack %title%
authentic louis vuitton monogram artsy mm bag http://www.chrissyo.net/#louisvuittonoutlet3

#11 By authentic louis vuitton monogram artsy mm bag (91.207.8.110) on 2013-09-03 01:03

louis vuitton outlet website official %title%
hermes handbags outlet store http://www.fashionpaper.org

#12 By hermes handbags outlet store (91.207.8.110) on 2013-09-03 01:04

louis vuitton purses outlet store %title%
louis vuitton outlet store online authentic http://www.mikehaun.com

#13 By louis vuitton outlet store online authentic (91.207.8.110) on 2013-09-03 01:05

louis vuitton replica aaa ???????? ????????????????????????????????????????? | thitimawichiansano
louis vuitton christopher backpack replica http://www.ecoscaper.net/#louisvuittonreplica14

#14 By louis vuitton christopher backpack replica (91.207.8.110) on 2013-09-03 04:06

louis vuitton replica purses sale %title%
replica louis vuitton makeup bags http://www.orshn.net/#louisvuittonreplica2

#15 By replica louis vuitton makeup bags (91.207.8.110) on 2013-09-03 04:06

louis vuitton replica mens belts %title%
louis vuitton replica handbags under 50 http://www.psychedelicsquid.net/#louisvuittonreplica21

#16 By louis vuitton replica handbags under 50 (91.207.8.110) on 2013-09-03 04:06

top replica louis vuitton handbags %title%
louis vuitton replica artsy http://www.orshn.net/#louisvuittonreplica22

#17 By louis vuitton replica artsy (91.207.8.110) on 2013-09-03 04:06

louis vuitton replica ny %title%
louis vuitton damier graphite wallet replica http://www.isbsgroup.net/#louisvuittonreplica20

#18 By louis vuitton damier graphite wallet replica (91.207.8.110) on 2013-09-03 04:06

gucci mane wilt chamberlain 5 free download ???????? ????????????????????????????????????????? | thitimawichiansano

#19 By gucci navy silk ties (91.207.7.35) on 2013-09-06 15:55

gucci hair accessories ???????? ????????????????????????????????????????? | thitimawichiansano

#20 By is gucci mane in jail (91.207.7.35) on 2013-09-07 04:54

gucci mane crack rock mixtape ???????? ????????????????????????????????????????? | thitimawichiansano

#21 By gucci Handbags (91.207.7.35) on 2013-09-07 14:47

gucci on deck lyrics ???????? ????????????????????????????????????????? | thitimawichiansano

#22 By gucci handbags outlet (91.207.8.147) on 2013-09-07 22:34

gucci mane big boy stuntin mp3 ???????? ????????????????????????????????????????? | thitimawichiansano

#23 By gucci handbags outlet (91.207.7.35) on 2013-09-08 01:23

paolo gucci pg538wg ???????? ????????????????????????????????????????? | thitimawichiansano

#24 By gucci handbags outlet (91.207.7.35) on 2013-09-08 06:49

songs gucci mane party animal ???????? ????????????????????????????????????????? | thitimawichiansano

#25 By gucci 2009 collection (91.207.7.35) on 2013-09-11 00:50

louis vuitton bosphore backpack replica ???????? ????????????????????????????????????????? | thitimawichiansano

#26 By replica of louis vuitton handbags (74.91.24.98) on 2013-09-13 00:27

photoshoot gucci mane album ???????? ????????????????????????????????????????? | thitimawichiansano

#27 By Gucci bags outlet (91.207.7.35) on 2013-09-13 03:18

louis vuitton neverfull mm damier replica ???????? ????????????????????????????????????????? | thitimawichiansano

#28 By louis vuitton replica (74.91.24.98) on 2013-09-14 11:02

first song back gucci mane ???????? ????????????????????????????????????????? | thitimawichiansano

#29 By Gucci bags outlet (91.207.7.35) on 2013-09-15 11:52

gucci group competitors ???????? ????????????????????????????????????????? | thitimawichiansano

#30 By gucci envy me ebay (91.207.7.35) on 2013-09-17 12:21

making love money gucci mane lyrics ???????? ????????????????????????????????????????? | thitimawichiansano

#31 By gucci official website uk (91.207.7.37) on 2013-09-20 14:08

Whoa! This blog looks just like my old one! It's on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!

#32 By Щ`Х` (117.26.254.26) on 2013-09-22 03:35

pour vous-même, que je vous supplie de
nike pas cher http://www.voyagis.fr/nikeairforce/

#33 By nike pas cher (185.25.48.6) on 2013-09-30 01:35

gucci mane state vs radric davis tracklist ???????? ????????????????????????????????????????? | thitimawichiansano

#34 By gucci bags outlet (192.187.109.90) on 2013-10-02 07:02

for instance: carrying a wallet in the cargo pocket, or a coin pouch inside the jacket. Many of these pockets can be used for different occasions.

#35 By Customer Service (120.42.93.189) on 2013-10-02 15:24

<p>Romanek came on board in August 2011. No stars currently are attached.</p>

#36 By mulberry bag (117.25.110.106) on 2013-10-05 08:07

<p>I first met Theron, 36, at a Paramount-hosted luncheon for the film; hours later, we were seated together -- with her Young Adult co-star Patton Oswalt between us -- at the Gotham Awards, where she received a special career tribute; and, in between, we recorded the interview that appears at the top of this post. From these interactions, three things became pretty clear to me about Theron: First, she is every bit as attractive as she appears on the screen (she wore two eye-catchingly low-cut outfits); second, she is much cheekier than advertised (she has a bawdy sense of humor and is also not above whacking a journalist for taking notes instead of looking at the stage during an awards show); and, third, she is as proud of Young Adult as she has been of any film of which she's been a part since she won her Oscar in 2004.</p>

#37 By mulberry outlet (117.25.110.106) on 2013-10-05 08:07

super flux led

#38 By led lights wholesale (192.187.109.90) on 2013-10-07 07:21

GOD i adore this bag, too!!!! :D i believe i want to possess a L one thou...

#39 By Chloe Marcie Bag (124.128.236.189) on 2013-11-01 20:35

I love Barbour coats!!

#40 By barbour jacket liberty lining (124.128.236.189) on 2013-11-04 15:45

I believe it!

#41 By Canada Goose Parkas & Jackets (124.128.236.189) on 2013-11-05 09:01

I love canada goose jackets!!

#42 By Canada Goose Parkas & Jackets (124.128.236.189) on 2013-11-05 09:01

Good V I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..
mulberry outlet york http://trin.lightmaker.co.uk/images/mulberry/index.asp?id=24

#43 By mulberry outlet york (63.141.253.242) on 2013-11-07 15:41

Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.
mulberry tree braintree http://enrolment.hillingdon.gov.uk/images/mulberry/index.asp?id=74

#44 By mulberry tree braintree (63.141.253.242) on 2013-11-07 15:42

This is very interesting, You are a very skilled blogger. I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your web site in my social networks!
mulberry oversized alexa http://trin.lightmaker.co.uk/images/mulberry/index.asp?id=66

#45 By mulberry oversized alexa (63.141.253.242) on 2013-11-07 15:42

We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with valuable info to work on. You've done a formidable job and our whole community will be grateful to you.
mulberry mens wallet http://trin.lightmaker.co.uk/images/mulberry/index.asp?id=84

#46 By mulberry mens wallet (63.141.253.242) on 2013-11-07 15:42

Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. Ill certainly comeback.
mulberry somerset tote http://trin.lightmaker.co.uk/images/mulberry/index.asp?id=72

#47 By mulberry somerset tote (63.141.253.242) on 2013-11-07 15:43

Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.
mulberry bags outlet http://trin.lightmaker.co.uk/images/mulberry/index.asp?id=35

#48 By mulberry bags outlet (63.141.253.242) on 2013-11-07 15:43

Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.
mulberry bicester http://trin.lightmaker.co.uk/images/mulberry/index.asp?id=52

#49 By mulberry bicester (63.141.253.242) on 2013-11-07 15:44

Good info and right to the point. I don't know if this is truly the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to get some professional writers? Thx :)
mulberry east west bayswater http://enrolment.hillingdon.gov.uk/images/mulberry/index.asp?id=78

#50 By mulberry east west bayswater (63.141.253.242) on 2013-11-07 15:44